هر دامنه میتواند چندین حالت مختلف (Status) داشته باشد:

۱- حالت Available یا موجود
در این حالت نام دامنه تاکنون ثبت نشده است و در صورت ثبت شما اولین کسی خواهید بود که این دامنه را ثبت می نمایید.
۲- حالت (Available Previously registered) یا در حال حاضر موجود
این حالت مبین ثبت شدن نام دامنه (Domain ) مورد نظر شما در گذشته میباشد که صاحب قبلی آن تمایلی به تمدید دامنه نداشته و در حال حاضر دامنه آزاد میباشد و شما قادر به ثبت آن هستید.


۳- حالت Registered یا ثبت شده
این حالت نشانگر ثبت شدن دامنه موردنظر میباشد،در این حالت دیگر کسی تا زمان انقضای این دامنه قادر به ثبت آن نمیباشد.
این حالت خود داری چندین زیر مجموعه میباشد که عبارتند از:
حالت Active یا فعال:
دامنه ثبت شده و بصورت معمولی در حال استفاده می باشد.
حالت (Registered(Active Website یا فعال:
دامنه ثبت شده و بصورت معمول در حال استفاده می باشد.
حالت (Registered(Parked or Redirected یا ثبت شده و پارک شده :
دامنه مورد نظر ثبت شده و بر روی دامنه دیگری Park شده است و یا به دامنه دیگری Redirect شده است.
حالت  (Registered(No website یا ثبت شده و بدون استفاده:
در این حالت دامنه ثبت شده ولی در آن محتویاتی وجود ندارد و از این دامنه استفاده نمیشود.

حالت  clientDeleteProhibited یا عدم امکان حذف:
 در این وضعیت دامنه ثبت شده و از حذف غیر ارادی دامنه جلوگیری میشود.تنظیم این حالت به درخواست و با انجام تنظیم از سوی صاحب دامنه انجام می گیرد.(در صورتی که دامنه خود را LOCK یا قفل نمایید این حالت پیش می اید.برای ایمنی بیشتر دامنه ها از سرقت این کار توصیه می شود.)

حالت clientTransferProhibited یا عدم امکان جابجایی:
در این وضعیت دامنه ثبت شده و از انتقال غیر ارادی دامنه جلوگیری
میشود.تنظیم این حالت به درخواست و با انجام تنظیم از سوی صاحب دامنه انجام
می گیرد.(در صورتی که دامنه خود را LOCK یا قفل نمایید این حالت پیش می
اید.برای ایمنی بیشتر دامنه ها از سرقت این کار توصیه می شود.)

حالت clientUpdateProhibited یا عدم تغییر :
در این وضعیت دامنه ثبت شده و از بروزرسانی و تغییر غیر ارادی اطلاعات دامنه جلوگیری
میشود.تنظیم این حالت به درخواست و با انجام تنظیم از سوی صاحب دامنه انجام
می گیرد.(در صورتی که دامنه خود را LOCK یا قفل نمایید این حالت پیش می
اید.برای ایمنی بیشتر دامنه ها از سرقت این کار توصیه می شود.)
حالت On-Hold Generic
این وضعیت نشانگر اتمام مهلت دامنه میباشد.مالک هر دامنه پس از انقضا تا حدود ۱ماه امکان تمدید آن دامنه را خواهد داشت و دیگران قادر به تمدید و ثبت دامنه‌ی مذکور نخواهند بود.
حالت On-Hold Redemption Perion
پس از گذشت زمات OnHoldGeneric که در حدود ۱ماه میباشد.در حدود ۱ماه نیز امکان تمدید دامنه برای Registrar دامنه(شرکت ثبت کننده دامنه) فراهم است و دیگران امکان تمدید دامنه را نخواهند داشت.
حالت On-Hold Pending Delete
پس از گذشت دو حالت OnHold قبل،دامنه بمدت ۷روز برای هیچ کَس قابل ثبت و تمدید نخواهد بود و پس از آن بحالت AvailAble درخواهد آمد

دفعات بازدید : 4,667